artwork

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği yayımlandı

2 sene önce

0

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10 Mart 2021 tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Esas itibarıyla İş Kanunu’nun 14. Maddesinin 4. ilâ 7. fıkraları arasında düzenlenmiş olan uzaktan çalışma usulünün COVID-19 salgını ile birlikte yaygınlık kazanması ve pandemiden sonra dahi geleneksel çalışma usulüne tam dönüşün gerçekleşemeyeceği beklentisi üzerine bu alanı daha detaylı düzenleme ihtiyacı doğmuştu. Peki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu ihtiyacı gidermek amacıyla hazırladığı yönetmelik neleri kapsıyor?

Öncelikle uzaktan çalışma ilişkisini kuran sözleşmeye ilişkin olarak, sözleşmenin yönetmelik uyarınca; (i) yazılı şekilde yapılması, (ii) işin yapılma şekli, tanımı, süresi ve yeri, işin karşılığında hak kazanılan ücret ve bu ücretin ödenme şekli, işçi ve işveren arasındaki iletişim yöntemi ve bu iletişimin zaman aralığı ile Yönetmelik’te ifade edilen başkaca unsurları içermesi, ve (iii) uzaktan çalışma süresince edinilen verilerin korunması usulü ile özel çalışma şartlarını belirtir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Uzaktan çalışma ilişkisi doğrudan bu usulü öngören bir iş sözleşmesi ile kurulabileceği gibi mevcut iş ilişkisi içerisinde işveren ile işçinin mutabakatı ile de kurulabilir. İşçi her zaman uzaktan çalışmayı talep edebilir ve bu talep işveren tarafından değerlendirilerek değerlendirme sonucu 30 gün içerisinde işçiye bildirilir. Uzaktan çalışma usulüne geçişte çalışma ortamının düzenlenmesi için öngörülen masrafların taraflar arasında nasıl paylaştırılacağı tarafların anlaşması ile belirlenecektir. Ayrıca işveren tarafından sağlanan malzeme ve ekipmanın, bedellerini de gösterir şekilde, taraflarca imzalanması ve işçinin özlük dosyasında saklanması gerekiyor.

Uzaktan çalışma usulüne geçildikten sonra ise işveren; işçiye iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda gerekli bilgileri vermek, işin mahiyetine uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini sunmak, işveren tarafından sağlanan ekipmana ilişkin iş güvenliği önlemlerini almak ve uzaktan çalışma süresince edinilen verilerin mevzuata uygun şekilde muhafazası ve işlenmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Yönetmelik, yukarıda ifade edilen hususlara açıklık getirmiş olup İş Kanunu’nun öngördüğü uzaktan çalışma usulünü ihtiyaca uygun şekilde detaylandırmıştır.

G. Begüm Kayum

Esq. Kayum & Demir Avukatlık Ortaklığı – Yönetici Ortak

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye’nin 111. sayısında yayımlanmıştır.