Tüketici Hakları

DERGİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 4822 Sayılı Kanun’la Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  gereği sözleşme  yapılması  zorunluluğuna  istinaden  düzenlenmiş  olup,  maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1. TARAFLAR :

1. SATICI BİLGİLERİ :

Ünvan : LİFT DİJİTAL İLETİŞİM HİZM.LTD.ŞTİ
Adres : Dereboyu Caddesi Zümrüt Sokak 2/D Maslak 34398 İstanbul
Tel : +90 212 286 3579
Faks : +90 212 276 3645
e-mail : info@campaigntr.com

1.3. ALICI BİLGİLERİ :

Adı/Soyadı/Ünvanı : ………………………
Adresi : ……………………………………
Telefon : …………………………………..
e-posta : …………………………………..

MADDE 2. KONU :

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya www.campaigntr.com isimli internet sitesi üzerinden abonelik satışını yaptığı Campaign Türkiye dergisinin abonelik koşulları başta olmak üzere 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ:

Abonelik konusu hizmet;  www.campaigntr.com isimli internet sitesi üzerinden Campaign Türkiye Dergisi aboneliğinin sağlanması ve abonelik süresi boyunca dergilerin SATICI tarafından ALICI’ya ulaştırılmasıdır.

MADDE 4- ABONELİK SÜRESİ :

Abonelik süresi; ……… aydır.

MADDE 5- ABONELİK BEDELİ :

4. madde de belirtilen Abonelik Süresi için Abonelik bedeli KDV dahil …………………. TL.’dır. Abone, belirtilen  ücret  dışında  herhangi  bir  bedel  veya  masraf  ödemesiyle  sorumlu tutulamaz. Abonelik ücreti kredi kartı ve/veya havale yoluyla ödenebilir. Ödeme peşin yada kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE 6- ABONELİK BAŞLANGICI :

Elektronik  ortamda  www.campaigntr.com  isimli  internet  sitesine girilerek,  seçilen  dergi abonelik butonuna basıldıktan sonra gerekli bilgilerin girilmesi ve işlemin onaylanması sonrasında seçilen dergi aboneliği, abonelik bedelinin kredi kartından çekildiği andan itibaren başlar.

MADDE 7- TESLİMAT :

ALICI ’nın ,  www.campaigntr.com adresinden  tercih ettiği dergi aboneliğini seçip, kredi kartı ödemesi ile birlikte SATICI’ nın hesabına ödeme kaydının ayın 20’ sine kadar düşmüş olması durumunda, ilk sayı teslimatı bir sonraki aydan başlar.  Ödemenin SATICI hesabına ayın 20’ sinden sonra düşmesi durumunda ise; ilk sayı, takip eden aydan sonraki aya ait dergi sayısıyla başlar. Teslimat ödemenin düşüm tarihine göre ilgili dergi sayısının piyasaya çıktığı tarihten itibaren ilk 5 iş günü içerisinde, ALICI’ nın abonelik sırasında bildirdiği adrese,  UPS Kargo vasıtasıyla, imza karşılığında yapılır. Teslime ilişkin olarak ALICI herhangi bir ücret ödemez, teslim masrafları SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 8- GENEL HÜKÜMLER :

8.1. ALICI, www.campaigntr.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürüne ait temel özellikler, ürünün vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

8.2. Sözleşme konusu ürün ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

8.3. Kargo firmasının ürünü ALICI’ya teslimi esnasından karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

8.4. SATICI, ürünün sağlam, eksiksiz , siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

8.5. SATICI, sipariş konusu abonelik hizmetinin yerine getirilmesinin objektif veya subjektif olarak imkansızlaşması nedeniyle sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu sözleşmeden doğan ifa  yükümlülüğünün süresi  dolmadan ALICI’ya     bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik eder.

8.6. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.7.  ALICI,  sözleşme  konusu  abonelikten  yararlanabilmek  için  seçtiği  dergi  aboneliği hizmetine ilişkin ücreti ödemeyi kabul eder.

8.8. Dergi aboneliği sağlanmasından sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, SATICI, abonelik hizmetini ifa etmek yükümlülüğü altında tutulamaz.

8.9. Abonelik ücretine ilişkin fatura ALICI’nın abonelik kayıtlarında yer alan adresine gönderilecektir.

8.10. ALICI tarafından dergi içeriğinin herhangi bir şekilde veya herhangi bir teknoloji ile kısmen veya tamamen doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması,  işlenmesi, değiştirilmesi yasaktır. ALICI, sözleşme konusu dergiyi ve/veya dergi içeriğini hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, bu yöndeki bir fiil için üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/ veya teşvik etmeyeceğini, her türlü izinsiz kullanımını   SATICI’ ya ihbar edeceğini kabul ve taahhüt eder. SATICI, ALICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda , işbu sözleşmeyi fesih edebilir, bu nedenlerle herhangi bir zarara uğraması durumunda, zararının ALICI tarafından tazminini talep edebilir ve her türlü hukuki haklarını saklı tutar.

8.11. ALICI, bu sözleşme ile kendisine tanınan hakkını, SATICI’nın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere devredemez. Sözleşme konusu abonelik kullanımı her zaman bu sözleşmenin şartlarına tabidir.

8.12. ALICI herhangi bir sebeple aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder:

-Dergiyi ALICI’ nın adresine teslim etmekle görevli olan kargo şirketi’ nin kusuru nedeniyle, derginin zamanında ALICI’ nın adresine ulaştırılamaması;

-ALICI kusurundan kaynaklanan hata ve sorunlar;

-ALICI’nın  adreste  bulunmaması  ve  bu  nedenle  kargonun     kargo  şirketinin  o  yerdeki merkezine iadesi halinde, yapılan bilgilendirmeye istinaden bu yerden kargonun ALICI tarafından teslim alınmaması ve kargonun SATICI’ya iadesi; hususlarında SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

8.13. Mücbir sebepler, olağanüstü durumlar, nakliyeyi engelleyen hava koşulları , ulaşımın kesilmesi gibi durumlar nedeni ile SATICI, sözleşme konusu dergileri süresinde teslim edemezse, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesini,  sözleşme  konusu ürünün  varsa  emsali  ile  değiştirilmesini  ve/veya  teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile ödeme yaptığı durumlarda, ürün tutarı siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

8.14. ALICI süreli yayın aboneliğini dilediği zaman iptal edebilir. Süreli yayın aboneliğinin iptali halinde, abonelik iptali 4822 Sayılı Kanun’la değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11/A ve 9/A   maddesine uygun olarak; aylık yayınlarda 30 gün sonra yürürlüğe girer. Bununla birlikte; SATICI, dilediği takdirde bu süreyi beklemeksizin ALICI lehine olarak süresinden önce abonelik iptalini yürürlüğe koyabilir.  İptale istinaden ödenen toplam abonelik bedelinin toplam kaç sayıyı kapsadığı göz önüne alınarak her bir sayının abonelik birim fiyatı hesaplanır, alınan sayıların toplam fiyatı abonelik ödemesinden mahsup edilir, kalan miktar ALICI’ya abonelik iptalinin yürürlüğe girmesi anına kadar iade edilir.

8.15. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

8.16. SATICI, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ve haklarını tamamen kendi takdirinde olarak kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

8.17. Süreli yayın niteliği gereği iade edilemeyecek ürünlerdendir. Bu nedenle; süreli yayın cayma hakkına konu edilemez.

8.18. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında Gümrük Bakanlığınca ilan edilen değere göre ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme’nin ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda yazılı olarak onaylanması ile birlikte ALICI, sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve sözleşme sözü geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin 1 nüshası ilk dergi teslimatı esnasında ALICI’ya teslim edilecektir.

 

Sözleşmenin düzenlendiği tarih …/…/…….’’dir.

SATICI                                                                                      ALICI