artwork

TBWA Sürdürülebilirlik Raporu

2 sene önce

0

TBWA Group hem iletişim sektöründe ilk kez bir Sürdürülebilirlik Raporu hazırlığı yaparak hem de bu alanda iş birliği içinde olduğu müşteri ve tedarikçileri de sürece dahil etmeyi hedefleyerek yeni bir alan yaratmaktadır.

TBWA Group İstanbul için sürdürülebilirlik raporu hazırlanırken çevresel etkilerden insan kaynaklarına, iş süreçlerinden sosyal kalkınmaya mevcut sürdürülebilirlik durumu ve tüm çalışanlardan sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramlarının algısı, geleceğe yönelik sürdürülebilirlik vizyonu ve hedefleri değerlendirilmiştir. Tüm süreçte başta Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olmak üzere, Omnicom Group KSS Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve uluslararası sürdürülebilirlik raporları konusunda aktif olan Global Reporting Initiative (GRI) göstergeleri de baz alınarak ilerlenmiştir.

Sürdürülebilirlik Raporu hazırlık aşamasında 360 derece inceleme sağlamak üzere çok boyutlu bir değerlendirme süreci işletilmiştir:

1- Yaklaşım uyarlaması: GRI tarafından belirlenmiş göstergelerin iletişim ajansına uygun olanları derlenmiş; Omnicom Group’un sürdürülebilirlik hedeflerine göre stratejik başlıklar oluşturulup TBWA Group dinamiklerine uyarlanmış soru formları hazırlanmıştır.

2- TBWA Group yerleşke inceme: İklimlendirme, aydınlatma, genel elektrik ve su kullanımı, IT güvenliği, çalışan güvenliği ve konforu açısından yerleşke değerlendirmesi yapılmıştır.

3- Mevcut durum analizi: Enerji kaynaklarının tüketimine yönelik TBWA Group İdari İşler tarafından temin edilen finansal veriler, İK verileri analiz edilerek mevcut durum ortaya konmuş gelecek hedeflerine yönelik bir baz oluşturulmuştur.

4- Yönetim perspektifi: TBWA Group bünyesindeki 6 şirket – 14 farklı departman – 33 üst ve orta düzey yönetici ile derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Kalitatif araştırma süreci algılar – ihtiyaçlar – beklentileri tanımlama adına çok değerli bir aşama oluşturmaktadır. Bu sayede bir iletişim ajansı için KSS ve Sürdürülebilirlik kavramlarının ne anlama geldiği, TBWA Group’un yönetici perspektifinden nasıl bir marka algısı, değer seti ve konumlaması olduğu, iç-dış ilişkilerin yönetim stratejileri ve bu çalışmanın kurumsal katkısıyla ilgili beklentiler değerlendirilmiştir.

5- Çalışan perspektifi: Grup bünyesindeki tüm çalışanlara TBWA Group KSS ve Sürdürülebilirlik Algı ve Öneri anketi yönlendirilmiştir. Anket kalitatif aşamada olduğu gibi bir yandan TBWA Group’un mevcut marka algısını çalışanlar gözünden tanımlama ayrıca bu marka algısına uygun bir sürdürülebilrlik stratejisi geliştirmeye yönelik bölümler barındırmaktadır. Ayrıca tüm anket sonuçları departman – cinsiyet – yaş – çalışma yılı farklı etkenler bazında değerlendirilerek, GRI standartlarına göre kurumun mevcut durumu ortaya konmuştur.

6- Pandemi süreci: Covid-19 pandemisiyle oluşan dönüşümü değerlendirmek üzere 4 şir
ketten 6 farklı departmandan üst ve orta düzey yöneticisi ile derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiş, grup içerisinde yapılan İK anket sonuçları değerlendirmeye alınmıştır. Pandemi sürecinde GRI tarafından oluşturulan yeni standartlar bazında çalışan sağlığı ve güvenliğinin korunması, iş sürdürülebilirliğinin sağlanması, topluma katkı boyutları irdelememiştir.

7- TBWA Group El Kitapçığı: GRI standartlarına ve TBWA Group değerlerine uygun İdari İşler Kitapçığı oluşturulmuştur. İK oryantasyon programından finansal departmanın işleyişine, IT uygulamalarından satın alma prosedürüne tüm süreçler sistematik şekilde derlenerek iç işleyişlere yönelik sürdürü
lebilirliğe katkı sağlanmıştır.

8- Yönetici sunumu: Mevcut duruma yönelik ilk bulgular yönetim ekibiyle paylaşılmış ve ilk stratejik adımlar belirlenmiştir.

Ön çalışma kapsamında oluşturulan tüm alt yapısal bilgiler eşliğinde ekipler arası değer seti ve etik kodların oluşturulması, çevre politikasının paydaşlarla paylaşımı ve kısa – orta – uzun vadeli sürdürülebilir hedefler konmasına yönelik çalıştaylar gerçekleştirilerek, TBWA Group İstanbul’un ilk sürdürülebilirlik raporu sonuçlandırılacaktır. Yönetim ekibiyle belirlenecek periyotlarda gelişme süreçlerine yönelik raporlar hazırlanacaktır.

KSS / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

TBWA Group Sürdürülebilirlik Raporu çalışması kapsamında KSS yaklaşımı Omnicom Group’un yaklaşımı baz alınarak oluşturulmuştur. Omnicom Group KSS yaklaşımını 4 ana başlıkta ele almaktadır:

 • İnsanlar: Kültürel çeşitliliğe ve kadın – erkek dengesine uygun bir çalışan profiline önem vermek
 • İK yönetimini çalışanların ihtiyaçlarına uygun olarak yürütmek
 • Çevre: Omnicom Group tarafından oluşturulmuş yeni çevre politikası çerçevesinde çevreye olumsuz etkileri azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve karbon salımını azaltmak
 • Topluluk: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları baz alınarak çalışanların gönüllü aktiviteleri / eğitimleri ile sosyal ve ekonomik destekler sağlamak
 • Yönetişim: Yönetici kadroda cinsiyet ve kültürel çeşitliliğe önem verilmesi, iş sürdürülebilirliğini sağlarken müşteri ve tedarik zincirince iş etiğine vurgu yapılması ve temel insan hakları politikalarının dikkate alınması

TBWA Group kültürü, değerleri ve iş yapısına uygun olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları özelinde çalışmalar yapılması ön görülmektedir.

İNSANLAR

Bir kurumda sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarındaki en önemli sermayeyi ekip oluşturmaktadır. Bu sebeple insan kaynağı sürdürülebilirliğini sağlamak ve kurumun sosyal sorumluluk yönünü kurum içinden başlayarak yönetmek işin temelinde yer almaktadır.

 • TBWA Group İK yapısına demografik olarak bakıldığında (yaş – cinsiyet – eğitim düzeyi – kurumda çalışma yılı) dengeli bir dağılım gözükmektedir. Cinsiyet dağılımındaki denge ayrıca cinsiyet belirtmek istemeyen kesimlerin de kendini özgürce ifade edebildiği bir yapılanmada herhangi bir ayrımcılığın olmadığını ortaya koymaktadır. TBWA Group olarak yaş dağılımında da hem genç nesle hem de sektörel deneyime dengeli olarak yer verildiği görülmektedir. Bu durum bir yandan yine yaş odaklı ayrımcılığın olmadığı, bir yandan da iç dinamiklerde kurum kültürü aktarımının sürdürülebilirliği ifade etmektedir.
 • TBWA Group insan kaynakları yönetimini hassasiyetle ele almaktadır. GRI standartlarında da pek çok maddeyle incelenen bu alan, İK yönetimini bordro kontrolü ve sözleşmelerden öteye taşıma, çalışan hakları ve memnuniyetini hedefleyen bir şekilde yönetilmelidir. İK kurum içi anketler, farklı alanlarda eğitimler ve etkinlikler düzenleyerek kurum içinde ekipler arası paylaşımı, birlikteliği, motivasyonu tutmaya yönelik çalışmaktadır. Binanın farklı alanları sosyalleşme ve çeşitli iş dışı sosyal etkinliklere de imkân sağlar bir yapıdadır. Bu durum da İK ekibinin esnek çözümler bulmasını sağlamaktadır. Sektör kariyer odaklı eğitimlerin yanı sıra yoga, aikido, masaj gibi bedensel iyiliğe, diyetisyen, detox, mindfulness hizmet ve eğitimleri gibi zihinsel gelişime yönelik etkinliklerle çalışanların her türlü desteği sağlanmaktadır
 • İK sürdürülebilirliğinin bir diğer perspektifi olarak da sektöre potansiyel iletişim uzmanları yetiştirmektir. TBWA Group bu alanda da üniversite ziyaretleri, seminerler ve kapsamlı staj programıyla katkı sağlayan bir kurumdur.
 • TBWA Group yerleşkesi konumu – Etiler – ve iç tasarımı ile çalışanlara konforlu ve güvenilir bir çalışma ortamı sunmaktadır. Çalışanlar binayı eğlenceli ve sosyal olarak tanımlamaktadır. Ancak yıllar içerisinde eskime göstermesi, aydınlatma ve havalandırma çözümlerinde çalışan konforunu negatif etkilemektedir. Yönetim ekibiyle yapılan görüşmelerde binanın iç tasarımı ya da tamamen yerleşke yerinin değiştirileceği ilgili hedefler tanımlanmıştır.

ÇEVRE

Sürdürülebilirlik konusunda ilk akla gelen alan çevre etkisidir. TBWA Group Sürdürülebilirlik Raporu’nun bu bölümünde kurumun yer aldığı bina, kullandığı araçlar ve her tür aktivitedeki tercihleri çevre etkisi, enerji tüketimi ve atık yönetimi bakış açılarıyla değerlendirilmiştir.

Enerji Yönetimi:

 • Omnicom Group bünyesinde yer alan TBWA Group Istanbul tarafından 10 yıldır düzenli olarak karbon ayak izi ölçümü ve düşürme hedefleri ile strateji takibi yapılmaktadır. Yapılan ölçümlere;
 • Su, doğalgaz ve elektrik kullanımı
 • Araç kullanımı
 • Uçak seyahat kullanımı dahil edilmektedir.
 • Araç kullanımı azaltılmakta; var olan fosil yakıt ile çalışan araçların, elektrikli araçlarla değiştirilmesi planlı bir şekilde devam etmektedir. Ancak, yapılan son bilimsel çalışmalarda elektrikli araçların da çevre dostu olması konusunda bazı soru işaretleri bulunmaktadır. Bu kapsamda hibrid modeller incelenmektedir.

Atık Yönetimi:

 • TBWA Group çalışanları arasında sürdürülebilirlik konusunda en yüksek farkındalığın olduğu alan atık yönetimi, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm çalışmalarıdır. Bu kapsamda;
 • Bina içerisinde atık ayrıştırması yapılmakta ve geri dönüşüm için materyal toplanmaktadır.
 • Prodüksiyon ve etkinlik alanlarında geri dönüştürülmüş malzeme tercihi ve yine atık yönetimi yapılmaktadır.
 • Etkinlik ve prodüksiyonlarda alınan catering hizmetlerinde minimum plastik kullanımı, artık gıdanın hayvan barınaklarına iletilmesi gibi konulara dikkat edilmektedir.

Sürdürülebilirlik Raporu hazırlık aşamasında TBWA Group Çevre İlke Belgesi hazırlığı yapılmaktadır. Bu belge tedarikçiler ve müşterilerle de yapılacak işlerde bir temel olarak kabul edilecek şekilde tasarlanmaktadır.

TOPLULUK

Kurumun bulunduğu ülkedeki topluma katkısı sosyal ve ekonomik fayda boyutlarıyla değerlendirilmektedir. Ekonomik olarak hem kurum içi hem de tedarikçileri ile oluşturduğu istihdam gücü ifade edilmektedir. Sosyal boyutu ise topluma katkı sağlayacak program ve projelerin yürütülme gücüdür. TBWA Group bünyesinde sosyal fayda alanındaki en önemli girişim TBWA For Good gibi bir markanın oluşturulması ve bu başlık altında yürütülen işlerdir. Uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ile olan iş birlikleri ve probono işler, özel sektör müşterileri için geliştirilen KSS projeleri topluma katkı sağlama konusunda çok boyutlu bir yaklaşım sağlamaktadır.

TBWA Group bir yandan kendi KSS projesi olarak Room 13 projesini yürütmekte, Mardin’deki bir okula destekler sunmakta bir yandan da anlık gelişen ülke ihtiyaçlarına göre iş birlikleri ve bağışlar sağlamaktadır. Öte yandan müşterilerine de marka ve iletişim stratejilerine uygun KSS projeleri sunarak sürdürülebilir amaçlar için iş birliği ilkesinde hareket etmektedir.

Topluluk alanında düşünme sadece KSS işleriyle sınırlı kalmamakta TBWA Group bünyesindeki tüm ajanslar yarattıkları işlerde bazı toplumsal değerleri dikkate alarak iş üretimine de bu yaklaşımı getirmektedir. Örneğin pandemi döneminin başlarında tüm reklam işlerinde kurumsal mesajların yanı sıra halk sağlığını korumaya yönelik mesajlar da kullanılmıştır. Ayrıca genel olarak reklam filmlerinde cinsiyet dağılımı dengesine hassasiyet gösterilmektedir. Bu aşamada TBWA For Good markasının çalışmalarına yönelik stratejik bir plan ve orta – uzun vadeli hedeflerle oluşturulacak iş planları kurgulanabilir.

YÖNETİŞİM

Sürdürülebilirliğin önemli bir bileşeni kurumsal sürdürülebilirliktir. Yönetim şeklinin nasıl olduğu, kurum kültürünün yönetim yapısına nasıl yansıdığı, iş sürdürülebilirliğini sağlayıcı etkenler, tedarikçi ve müşteri portföyündeki çeşitlilik gibi alanlar bu başlıkta değerlendirilmektedir.

C level ve üst yönetim görevleri olmak üzere TBWA Group bünyesindeki 20 yönetici baz alınarak yapılan değerlendirmede cinsiyet ve yaş dağılımında çok dengeli bir profil görülmektedir. 45 yaş ortalaması ve %50’sinin 3045 yaş arası olması ile hem genç hem de tecrübeli bir yapı dengesi kurulduğu görülmektedir. Bu yönetim yapısı hem kurum kültürüne, kurum içi ekip dağılımına hem de Türkiye’deki diğer kurumlara örnek teşkil edecek niteliktedir.

GRI standartlarına göre müşteri portföyü ve tedarikçi seçimlerinde eşitlik – denge – ayrımcı olmayan bir yaklaşım tercih edilmeli ancak iş sürdürülebilirliği de sağlanmalıdır. TBWA Group bünyesinde yer alan tüm kurumlar ele alındığında 19 farklı sektörde 66 müşteriye hizmet verildiği görülmektedir. 31 farklı alanda toplamda 230 farklı tedarikçi ile çalışılmaktadır. Bu çeşitlilik istihdam genişliği ve iş sürdürülebilirliğini sağlayıcı özelliktedir. Ayrıca hem yeni tedarikçilere fırsat tanıyan hem de uzun süreli iş birliğine değer veren bir kurum kültürü olduğu görülmektedir.

Kurum içinde yapılan anket verilerine göre TBWA Group çalışanlarının %48’i belirlenmiş davranış kuralları olduğu algısına sahiptir. Kurum kültürüne uygun olarak hazırlanacak etik kodlar dokümanı bu konuda daha belirgin bir duruş oluşmasını sağlayacaktır.

SONUÇ

TBWA Group Istanbul için hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu ön değerlendirmesinde kurum kültürü ve değerlerinde GRI standartlarında belirlenmiş, BM sürdürülebilir kalkınma amaçlarında işlenmiş farklı stratejik önceliklerin yer aldığı görülmektedir. TBWA Group hem iletişim sektöründe ilk kez bir Sürdürülebilirlik Raporu hazırlığı yaparak hem de bu alanda iş birliği içinde olduğu müşteri ve tedarikçileri de sürece dahil etmeyi hedefleyerek yeni bir alan yaratmaktadır. İnsan kaynakları ve yönetişim alanında mevcut yapıda olumlu yönler gelişim alanlarından daha fazla görülmekte, mevcuttaki bu yaklaşımın gelişimi de hızlı bir şekilde uygulayacağı izlenimini vermektedir. Çevre ve topluluk alanlarında da sektöre örnek teşkil edecek uygulamaların bulunduğu, kurum kültürüne işlenmesi ve tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmesi için daha görünür ve paylaşılır olması gerektiği görülmektedir. Bu iki alandaki hassasiyet ve iyilik için çalışma prensibi yine iletişim alanında çalışmanın verdiği avantajla yaygınlaştırılabilir ve kurum içi kadar kurum dışına da yansıtılabilir bir perspektifin oluşturulabileceğini göstermektedir.

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 110. sayısında yayımlanmıştır.

Senin için
Tümünü göster
Dünyanın en büyük elektrikli feribotu

Dünyanın en büyük elektrikli feribotu INCAT HULL 096, 2025 yılında...

İstanbul’da hava kirliliği yüzde 9 arttı

İstanbul’da hava kirliliği bir önceki yıla göre geçen sene yüzde...